Patinoar AFI – Cotroceni On Ice

I. Organizatorul

Organizatorul concursului este S.C. Ice Team Concept S.R.L., cu sediul social în Bucuresti str. Doamnei nr. 9, sector 3 înregistrată la Registrului Comerţului din Bucuresti sub nr. J40/8647/2009 din 06.08.2009, cod fiscal nr. RO 25858558 din 06.08.2009, având contul nr. RO57 RZBR 0000 0600 1340 3021 deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată de Cezar Cristian Viorel în calitate de manager general, in scopul creșterii notorietății brandului și a promovării serviciilor Cotroceni on Ice.

II. Durata și locul de desfășurare a Concursului.

2.1. Concursul se va desfăşura pe întreg teritoriul României și se limitează în acest teritoriu.

2.2. Concursul începe la 1 mai 2018, ora 13:00 și se finalizează la 5 mai 2018, ora 18:59.

III. Dreptul de participare la concurs.

3.1. Concursul este adresată persoanelor fizice, rezidente și nerezidente în România, care se înregistrează la concurs prin intermediul contului personal de Facebook.

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs înscrierile oricărui participant care s-a dovedit că a fraudat sau a încercat fraudarea oncursului, având opțiunea de a demara proceduri legale pentru sancționarea acestora conform legilor în vigoare.

3.3. Nu au dreptul să participe la prezentul Concurs angajaţii SC Ice team Concept SRL

3.4. În situația în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat înregistrarea persoanelor, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul câștigat.

3.5. Participarea la Concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

IV. Mecanismul Concursului

4.1. Concursul se desfășoară pe pagina de Facebook oficiala a Cotroceni on Ice https://www.facebook.com/patinoarafi/

4.2. Publicul țintă îl reprezintă persoanele cu cont de Facebook care stiu sa patineze

4.3. Conditii de participare:

Să aibă cont de Facebook
Să raspundă la întrebarea “Care sunt, in opinia ta, atuurile patinoarului Cotroceni on Ice?” cu un comentariu valid (logic și inteligibil, formulat sub forma de text, în limba română sau în limba engleză)

4.4. Desemnarea Câștigătorilor se va face prin tragere la sorți, prin intermediul site-ului www.random.org. Vor fi luați în considerare toți Participanții care au oferit raspunsuri valide.

4.5. Participanții care au fost desemnați Câștigători vor fi anuntati in data de 6 mai 2018

V. Premiile

5.1. În cadrul Concursului se vor acorda 5 premii a cate un voucher reprezentând o intrare pe patinoar și o închiriere de patine.

5.2 În cazul în care după finalizarea promoției rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

53.. Câștigătorul nu are posibilitatea primirii contravalorii în bani a premiului.

VI. Validarea câștigătorilor și acordarea premiilor

6.1. Organizatorul va aduce la cunoștință publică numele câștigătorilor și premiile acordate prin tragere la sorți prin intermediu paginii de Facebook: https://www.facebook.com/patinoarafi/

6.2. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii potențialilor câștigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele Regulamentului.

6.3. Acordarea premiilor se va face la casieria patinoarului, doar in perioada validitatii acestora, respectiv in intervalul 6 – 15 mai 2018.

VII. Comunicarea Concursului

7.1. Concursul va fi comunicat prin intermediul pagini oficiale de Facebook Cotroceni on Ice și pe blogul patinoarului, patinoarafi.ro, la secțiunea Noutăți/ Blog.

VIII. Încetarea/Întreruperea Concursului.

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

8.2. Daca o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Oraganizatorul va fi eliberat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351NCC. Organizatorul, dacă invoca forța majoră, este obligat să comunice participanților la Concursul existent în termen de 3 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

IX. Litigii

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat un incident în legătură cu desfășurarea Concursului, înainte de orice acțiune în justiție sau procedură contencioasă în fața oricărei autorități publice, acestea se va adresa Organizatorului cu o sesizare/ reclamației în acest sens, în formă scrisă. Organizatorul va formula un răspuns scris la sesizare/reclamație înaintată în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamației.

9.2. În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

9.3. Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se pot trimite catre Organizator în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

X. Alte clauze

10.1. Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

10.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfăsurarea Concursului.